kinnie & twistees

prodott ghawdxi


Satanasso

host


M'ilux ftakart f'esperjenza li kelli meta' ta' seba' snin ftit wara li ghamilt l-ewwel tqarbina. Bhala cittadin Ghawdxi transfrontaliére li kien jattendi l-iskola primarja Malta inzerta li ghamilt l-ewwel tqarbina darbtejn. L-ewwel darba gewwa l-iskola Stella Maris gurnata wahda f'Gunju li nibqa' niftakarha ghan-numru ta' missirijiet li dahlu ghall-quddies jisimghu r-radio halli jsegwu il-loghba tal-Italja waqt Espana 1982. It-tieni darba ghamiltha gewwa d-djocesi Ghawdxija taht l-ghajnejn l-Isqof t'Ghawdex gewwa il-Knisja ta' San Pawl Marsalforn. Nahseb kien Settembru - ghax l-Isqof kien jinzel Marsalforn iqaddes fl-okkazjoni tal- festa ta' Marija Bambina.

Waqt l-event spettakolari gewwa Marsalforn kont se nkun liebes suit sewda bis-sidrija b'kollox, zarbun iswed tal-alakka bil-kalzetti bojod kif tixtieq il-misthija eterna, bagg (badge) forma ta' fjura bi xbieha ta' xi Madonna minnhom u xahri imcappas ma' rasi bil-ferq fil-genb. Ovvjament l-ghazla ta' suit sewda mill-genituri fissret li kont nispikka fost il-hafna gabriet ta' bizzilla bajda li kienu se jiccelebraw l-event majestuz mieghi.

"Qalb imqaddsa ta' Gesu... li berikt it-tfal ckejknin"

Xi gimghat wara l-event kien hemm okkazjoni ohra monumentali f'hajti. Minhabba li minn meta bdew ifaqqsu s-snien gewwa halqi inzertaw kollha jiehdu direzzjoni ghal rashom minflok ma jikbru ghalenija, u minhabba li mid-dehra kelli sovrapopolazzjoni ta' snien ghall-halq zghir li ghandi - l-egregju Dottor Dentist farabutt lupp uman Zammit tal-Mosta kien iddekreta li kelli nilbes apparat mekkaniku maghruf bl-ingliz bhala brace u tradott b'mod simplifikattiv bhala hadida. Dan l-apparat kien jikkonsisti f'hadida iddur man-naha ta' barra tas-snien ta' fuq li kienet tehel mas-snien ta' wara b'forma ta' klipp. Il-qafas kien komplut b'forma tal-plastik antipatika li kienet tkopri s-saqaf ta' halqi.

Lanqas irrid niftakar il-mizerji li qlajt lil ommi u missieri bhala budding hypochondriac. Bejn finti ta' qtugh ta' nifs, fainting spells denji ta' kotba tan-nisa u tgheddid ta' suwicidju kont bilmod ilmod drajt nilbes il-mishut apparat. Filghaxija kont inhallih go tazza hdejn is-sodda stile id-dentiera tan-nannu - wara li kont innaddfu mill-varji loqmiet ta' laham u ikel li kienu wehlu go fih matul il-gurnata.

Nergghu immorru Ghawdex.. xi gimghat wara l-ewwel tqarbina celebrata solennement. Kont ghadni ma nafx dwar il-futur celijaku li kien ser ibeghdni ghal dejjem mill-ostja minhabba l-kontenut gluteniku taghha. Kienet lejla ta' maltemp mizghuda bix-xita u rih li jaf isebbah il-port ta' Marsalforn. L-arja kienet mimlija bir-riha tal-melh tal-bahar u l-hitan tal-Knisja kellhom dik l-ghamla impressjonanti li thassbek li minn mument ghall-iehor se jsiru trab. Morna l-quddiesa tal-hamsa u nofs (nahseb) man-nannu Gorg, in-Nanna Polly u z-zija Rachele (li kellha habta tinsa l-kliem tal-innijiet u tifqaghni bid-dahk).

"Dan huwa l-haruf divin, veru hobz tal-angli"

Wasal il-mument fatidiku fejn skond il-missalin il-gemgha ta' fidili toqrob lejn l-artal sabiex tircevi lill-iben Alla li sar bniedem u li bhalissa qieghed fil-forma transubstanzjata tant ghaziza ghall fidili fuq imsemmija.

"Mis-sema jinzel kuljum, nadurawh flimkien"

Kont qieghed bilqieghda wara l-orgni elettriku li kien idoqq certu Jonathan b'destrezza dizarmanti. Kien ikollok toqghod attent int u hiereg ghat-tqarbin taqbez il-wajers u l-plaggijiet antiki bid-dawl mikxuf (tghid jixxokkja?) u tghaddi vicin tal-superfidilissimi - ringiela nisa' xjuh lebsin l-iswed ghax r-ragel taghhom ilu mejjet xi tmien snin u kollha rigorzament b'sidirhom jibda kwazi minn qaddhom (imma xorta enormi) - koz x'memorji strambi....

Dhalt fil-filliera tal-fidili lesti biex jitqarbnu. Dak iz-zmien konna ghadna la antika...titqarben direttament f'halqek u titlob li ic-celebrant ikun segwa rigorozament il-gwida ekklezjastika u hasel idejh qabel ic-celebrazzjoni. Nasal quddiem Dun Marjan li b'nuqqas ta' solennità u b'ton zbrigattiv jintona "Il-Gisem ta' Kristu"...

... l-ostja taqa' f'halq is-sottoskritt qabel ma jkun hemm cans tal-Amen... il-halq jinghalaq sabiex jospita l-Mulej taht is-saqaf tieghu... u hemmhekk tibda t-tragedja. Il-mekkanizmu tal-hadida jiskatta.. ghal xi raguni l-hadid jisserra mas-snien u l-plastik titkahhal mas-saqaf tal-halq. Paniku. Dmugh instantanju u anki ghajta awtomatika ta' genn.

Nikkontemplaw ix-xena mela l-ahwa... Dun Marjan ihares mistghageb lejn in-neo-imqarben, is-superfedelissimi kollha jiskantaw lejn it-tifel li mill-perspettiva taghhom jidher li kellu reazzjoni hazina wara (radd ta' slaleb) li tqarben, l-organist jieqaf u jikkontempla (a) is-superfidilissimi u r-reazzjoni taghhom li qishom raw ix-xitan in persona (jew in diabolam) (b) il-bzonn ta' ghajnuna li ghandu ovvjament it-tifel.

Hemmhekk jidhol in azzjoni superAnton maghruf ahjar dak iz-zmien bhala Pàpà u b'manuvra mghaggla idhhal idu go halq it-tifel imwerwer u inehhi l-ostja li s'issa wehlet mal-plastik ta' saqaf halqu. Wara sessjoni zghira ta' ezercizzji tan-nifs u ikkalmar generali tal-popolin il-frak tas-suddetti hobz divin inbelghu min-neo imqarben minghajr dannu iehor.

Ghal xi granet wara dan l-event indunajt li s-superfidilissimi kienu jaccertaw ruhhom li ma jkunux wisq vicin tieghi waqt il-quddies. Hasra li ma kenux jafu li r-reazzjoni tieghi ma kenitx wahda satanika imma mekkanika ikkawzata mill-apparekkju imwahhal mill-lupp uman. Insomma... ftit domt inbaghti b'dawn il-problemi ghax wara ftit drajt innehhi l-hadida qabel ma nitla nitqarben.

Kullhadd kien kuntent u l-hajja xitwija go Marsalforn setghet tkompli minghajr wisq ingombri sataneski.

Nghaddu mela ghal Innu numru 67 - Nersaq Lejn L-Artal.

Sahhiet.

Nota: Din l-istorja qed tidher ukoll fis-sit il-gdid ta' Kinnie & Twistees. Tinsewx taggornaw il-links taghkom ghal dan is-sit. Jumejn ohra u nieqaf intella' stejjer fuq blogger (10 ta' Marzu).

Inerzja

Id-dinja mghaggla ta' llum iggieghlna nahsbu li il-hin kollu irridu intellqu ma dak u ma' l-iehor. L-ahhar gadget, karozza, accessorju ghad-dar, informazzjoni. Iktar ma jkun ricenti u iktar ma jaghmel affarijiet iktar ahjar. Daz-zmien il-kultura tal-inerzja ftit li xejn narawha. Skjavi tal-hin u skjavi tal-lussu falz li galadarba takkwistah qatt ma jkun bizzejjed. Studju, universita' u karriera... dejjem b'sormna qed jaqbad u m'ghandniex kwiet. Hemm bzonn ftit kalma, hemm bzonn ftit wens u serenita'... hemm bzonn li l-kultura tal-inerzja terga' taqbad.

Ghax xi kulltant li tghaddi gurnata u ma tkun ghamilt xejn ma hix daqshekk idea hazina. U jekk ma temmnunix ergghu irrevedu daqxejn l-ewwel ktieb tal-bibbja.

sahhiet.

Ceramika


Mela konna Londra u ltqajna mat-Tufigno. Dorna mhux hazin bejn il-mitt post cliche' Londoniz. Peress li l-ikbar attivita' kienet qed issir madwar Chinatown intfajna generalment lejn dawk l-inhawi - nikkunslaw ruhna b'pinta l'hawn u pinta l'hinn fil-firxa pubbijiet ta' Shaftsebury Avenue. Il-festi Cinizi forsi gejjin mill-boghod oltremurali ta' Beijing izda l-istil ta' festa tibqa' l-istess. Flok Ganni l-Ghawdxi bil-qubbajd hemm Sung Ho u l-Dim Sum, flok il-kjosk ibiegh it-trumbetti u l-erba skartocci jfaqqghu u jaghmlu hoss hemm ragel b'ghajnejh migbuda ibiegh id-draguni, ic-cirimelli u l-Good Luck Candy. Haga ghandhom in komuni ... kollox Made in China.

Imbaghad skoprejna din tal-kafe'. In-NewYorkification ta' Londra issa hija kompleta. Ghandhom Starbucks ma kull kantuniera. L-arti tal-ippreparar tal-kafe' issa sar karnivalata. L-aqwa li jitfghulek kelma minn fost latte, mocha, largo, tall, srtong, ecc u kullhadd kuntent. Minghalihom li holqu xi xjenza. Mur spjegalhom li m'hemm xejn isbah mill-kafettiera ittektek bilmod fuq in-nar... minghajr ghagla ta' xejn u li xhin tishon tobzoq bezqa kafe kull ftit qisha qed tinsulta l-alla fahxi tat-take out u drink in the plastic cup.

L-isbah mhux dik pero'. Mhux bizzejjed li ghandhom il-kummiedja tal-kafe' gol-karun bl-ghatu bhal tat-tazzi tat-trabi halli ma twaqqax fuqhek int u tivvjaggja fit-tube b'kafe' f'id wahda, gazzetta f'id ohra u l-ipod idoqqlok f'widnejk. Mind the Gap. Le mhux bizzejjed. Il-bicca t-tajba hija din. Tant draw li jordnaw kafe' ghat-take away li biex jordnaw wiehed fit-tazza normali... tafu inthom... kikkra u plattina... ikollhom jispecifikaw b'kelma interessanti...

K: Can I have an espresso lungo please?
Q: Sure sir... will you be taking it out?
K: No... in the ceramic please

Fhimtu? Biex tghidlu li ha tixrob gor-restorant trid tghidlu li tridu fit-tazza tac-ceramika. Ballec. Ma nafx intom imma rajtha vera tan-nejk. Ghall-bidu hsibtha cajta. Imma kullimkien l-istess. Anki fil-Jazz Bar Cafe' gewwa Foyles... tal-ghageb. Ma stajtx ma nimmaginax diskussjoni go bar f'xi rahal malti....

K: Ha mmur inqattar wahda Cal...
Q: Mela le... trid titfaghha mal-hajt hawn barra?
K: le, le.. ha nitfaghha fic-ceramika gewwa... ghax barra l-bard.

Mad dogs and English Coffee habits of course.
Is-sena Ciniza t-tajba... qaluli li s-sena tal-hanzir....

*Ritratt: Ceramika ohra... Is-sink go restorant Gappuniz jismu Mitsukoshi. Ma nisthix nghid li ghall-ewwel hsibtu pixxatur.....Web This Blog

jacques rene' zammit

  • Jacques jghix fid-dinja minsija ta' Lussemburgu fejn jahdem bhala avukat fil-Qorti tal-Gustizzja Ewropeja. Il-kuntrasti bejn il-hajja go Malta u l-hajja fuq il-kontinent servew ta' ispirazzjoni biex jinholog "kinnie&twistees". Originalment il-blog beda' bhala semplici rubrika fuq "J'Accuse" li kien jisimha Sibtijiet Flimkien. kinnie&twistees huwa l-post fejn il-kontradizzjonijiet u l-affarijiet komuni jigu registrati. Dizzjunarju Malti-Ghawdxi m'huwiex essenzjali izda jista' jghin fil-qari ta' dan il-blog.


XML

Powered by Blogger

make money online blogger templates© 2006 kinnie & twistees | Blogger Templates by GeckoandFly.
L-ebda parti ta' dan il-blogg ma tista' tigi riprodotta minghajr permess bil-miktub.
Dan il-blogg huwa intenzjonat ghal uzu personali. Il-kittieb jichad kull responsabiltà lejn qarrejja ta' dan il-blogg. Il-fehmiet espressi kinnie&twistees huma kollha tajbin. Fehma espressa fil-passat ma hix garanzia tal-futur. Jekk ha teqred ahjar bqajt id-dar. Jekk weggajt jghaddilek. Jekk hadt ghalik – haqqek. Jekk ghadek qed taqra prosit. Ghawdxi tajjeb aharqu. Kont qed taqra kinnie&twistees… prodott iehor Ghawdxi ta' veru.